TISKOVÁ ZPRÁVA
TOP 20 - 2002
největší firmy Jihočeského kraje

 


České Budějovice, 6.10.2003

  

PROJEKT TOP 20 - každoročně zpracovává analytické oddělení společnosti BUDERIO a. s. 

  

Analytik: Ing. Petr Gallistl

  Úvod:

Jako každoročně od roku 1998 Vám naše společnost na podzim představuje výsledky  regionálního projektu TOP 20 – největší firmy Jihočeského kraje za uplynulý kalendářní rok. Záměr projektu TOP 20 je informovat o nejvýznamnějších podnikatelských subjektech Jihočeského kraje na základě poskytnutých ekonomických dat a ukazatelů hospodaření podniků. Tyto firmy v rozhodující míře ovlivňují charakter regionu – tj. generují hodnoty, vytvářejí pracovní příležitosti, pozitivně ovlivňují rozvoj kraje a zviditelňují náš kraj ve světě.

Dosud zaznamenaný šestiletý vývoj klíčových kritérií dvaceti největších podniků v regionu dle tržeb nám ve zjednodušené podobě může napovědět, jakým směrem se podnikání u nás ubírá a potvrzuje zlepšování kvalitativních finančních ukazatelů sledovaných firem.

 Projekt navazuje na celorepublikový projekt CZECH TOP 100, který rozvíjí a specifikuje v regionálním měřítku. 

                                                                                                                      Ing. Stanislav Štancl

předseda představenstva  a  ředitel společnosti

 

 

Strojírenská výroba – motor růstu jihočeského regionu

 

Klíčovým kritériem pro sestavení žebříčku největších firem jsou v tomto ročníku jako již tradičně tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb za předchozí účetní rok 2002.

 

Tabulka č. 1: Top 20 – největší firmy Jihočeského kraje roku 2002 dle dosažených tržeb

 

Novým leaderem regionálních tabulek dle výše tržeb se stala strojírenská firma Robert Bosch, spol. s r. o. (tržby přes 6,6 mld. Kč), která se rovněž stala největším sledovaným zaměstnavatelem v regionu, když průměrný počet zaměstnanců překročil 1.850. Druhé místo dle tržeb obsadila Jihočeské energetika, a. s. a třetí místo potravinářská firma MADETA a. s.. Obě tyto firmy překročily tržbami rovněž hranici 6 mld. Kč. První tři podniky sídlí v Českých Budějovicích a v rozhodující míře zde ovlivňují míru zaměstnanosti. Dominantní postavení firem ze strojírenského průmyslu v jižních Čechách dokumentuje skutečnost, že v žebříčku se jich umístilo hned šest. Vedle vítězné společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. obsadily DURA Atomotive CZ, s.r.o. – 4. místo,  ČZ Strakonice, a.s – 7. místo, TRW – DAS a. s. – 14. místo, ZVVZ a. s. – 17. místo a KOVOSVIT, a. s. – 19. místo. Celkový obrat těchto firem dosáhl 17 mld. Kč a více jak jednou třetinou se podílely na celkově vytvořeném čistém zisku dvaceti největších firem v regionu! Důležité postavení vedle energetických a obchodním firem mají v regionu i potravinářské firmy, ze kterých vyčnívají MADETA a. s. (dříve Jihočeské mlékárny) a Jihočeské drůbež, a.s., která tržbami překračuje 2 mld. Kč.

 

Nejdynamičtěji rostoucí firmou ze sledovaného TOP listu byla jednoznačně blatenská firma DURA Automotive CZ, s.r.o., jejíž tržby vzrostly o více jak o 50% a i letošní rok indikuje výrazný nárůst tržeb. Firma je součástí nadnárodního koncernu Dura Automotive Systems a  jejím klíčovým produktem jsou karosářské díly (včetně povrchových úprav) pro automobilový průmysl, které míří z 90% do zahraničí. Naopak výrazný pokles produkce zasáhly (především v souvislosti s recesí ekonomiky v západních zemích a růstem kurzu koruny) firmy TRW – DAS, a. s. , JIP – Papírny Větřní, a. s. a KOVOSVIT a. s.. Pokles tržeb v ČZ Strakonice, a. s.  o 25,4% je způsoben především neposkytnutím konsolidovaných údajů jako v předešlých letech. 

 

Největším zaměstnavatelem v kraji z tabulkových firem (žebříček neobsahuje finanční instituce) se stala strojírenská firma Robert Bosch, spol. s r.o. s průměrným počtem zaměstnanců 1.858,  druhé místo obsadila GAMA GROUP a. s.  (konsolidované údaje za celou skupinu) s počtem 1.751 zaměstnanců. Dále následuje na třetím místě MADETA a. s. s 1.732 zaměstnanci , čtvrté místo pak obsadila ČZ Strakonice, a.s. (1.691 zaměstnanců) a pátý v pořadí skončil KOVOSVIT, a. s. (1.606 zaměstnanců). 

Další kritéria pro hodnocení sledovaných firem – zlepšování kvalitativních ukazatelů

Tabulka č.2: Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku

Tabulka č.3: Pořadí firem podle vytvořené přidané hodnoty

Tabulka č.4: voj ukazatelů 1997 – 2002

 

Prvních pět nejziskovějších firem v regionu vytvořilo v roce 2002 přes 1,5 mld. Kč čistého zisku. Prvních pět příček obsadily stejné podniky jako v loňském roce, ovšem došlo ke změnám v pořadí. Nejziskovější firmou se stala energetická společnost zabývající se distribucí a obchodem s elektrickou energií - Jihočeská energetika, a. s. se ziskem téměř 560 mil. Kč (loni             5. místo). Druhé místo obsadila DURA Automotive, s.r.o (loňský vítěz) a na třetí příčku si z loňské čtvrté pozice polepšila společnost Robert Bosch, spol. s r.o.. Vyjma pátého národního podniku BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, n. p. mají výše uvedené společnosti zahraničního vlastníka (případně zahraniční subjekt vlastní majoritní kapitálovou účast).

 

Překvapivé výsledky přinesly tento rok základní kvalitativní ukazatele (zejména vytvořený čistý zisk resp. přidaná hodnota  na jednoho zaměstnance). Absolutní jedničkou ve vytvořeném zisku na jednoho zaměstnance je Duropack Bupak Papírna s. r. o. sídlící v Českých Budějovicích, která s 91 zaměstnanci vytvořila čistý zisk 769.000 Kč na jednoho zaměstnance. Tato papírna byla vyčleněna jako samostatný podnik ze společnosti BUPAK Obaly a. s.  a zajišťuje mimo jiné výrobu papíru pro celý mateřský koncern DUROPACK Holding AG Vídeň. Druhé a třetí místo dle ukazatele ziskovosti obsadily energetické společnosti Jihočeská plynárenská a. s. (druhé místo) a Jihočeská energetika, a. s. (místo třetí). 

 

Vytvořená přidaná hodnota na jednoho zaměstnance za rok 2002 (v závorce absolutní hodnota odpovídající stejnému umístění v loňském roce) v tis. Kč.

 

1. Jihočeská plynárenská a. s. 2.378 (1.952)
2. Duropack Bupack Papírna s. r. o. 1.766 (1.465)
3. JCL – obchod a. s. 1.654 (1.424)

 

Z vývoje ukazatelů 20 největších podniků jihočeského regionu za posledních šest let je patrné pro uplynulý rok nepatrné snížení základních extenzivních ukazatelů (tj. přidané hodnoty a čistého zisku). Korekce dlouhodobého růstu základních sledovaných veličin je logickým vyústěním  dokončování vnitřních restruktualizačních kroků podniků a také nezanedbatelných nepříznivých vnějších vlivů (posilování české měny a tím se snižující konkurenceschopnost našich výrobků či zpomalení hospodářského růstu nebo recese ve vyspělých zemích, kam tyto firmy  exportují).  Naopak růst přidané hodnoty vztažený na zaměstnance a i  růst podílu čistého zisku na celkově vytvořené přidané hodnotě, jak dokládá tabulka č. 4, svědčí o úspěšném dokončení restruktualizace většiny firem a zlepšování konkurenceschopnosti sledovaných podniků, založené především na snižování nákladů a zvyšování produktivity práce.

 

Další růst extenzivních ukazatelů je samozřejmě ovlivněn geografickými, personálními a sociálními mantinely. Z tohoto pohledu nám zlepšující se kvalitativní ukazatele sledovaných podniků (ať už u jednotlivých podniků nebo v souhrnu) dávají bezesporu dobrý příslib pro budoucnost.

   

Ing. Petr Gallistl
analytik