TISKOVÁ ZPRÁVA
TOP 20 - 2001
největší firmy Jihočeského kraje

 


České Budějovice, 12.9.2002

  

PROJEKT TOP 20 - NEJVĚTŠÍ FIRMY JIHOČESKÉHO KRAJE  ZPRACOVALO
ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI BUDERIO a.s.

  

Analytik: Ing. Petr Gallistl, Ing. Petr Lukáš

 

Úvod

Projekt   TOP 20 – největší firmy Jihočeského kraje, který již pravidelně pátým rokem můžete sledovat koncem léta v ekonomických přílohách denního tisku, v odborných publikacích a časopisech, je vlastním projektem společnosti BUDERIO a.s., obchodníka s cennými papíry.

Společnost BUDERIO a.s. (původně CP INVEST, s.r.o.) působí na finančním trhu již 8. rokem, letos došlo ke změně názvu firmy a transformaci z formy s.r.o. na akciovou společnost na základě požadavků zákona o cenných papírech.

Cílem projektu TOP 20 je zvýraznění jihočeského regionu a především jeho nejvýznamnějších podnikatelských subjektů v kontextu celé České republiky a dále pak snaha o popularizaci základních ekonomických dat a termínů pro co nejširší okruh lidí. Jako dosud jediné regionální hodnocení podobného druhu a rozsahu u nás má tento projekt především ukázat na ty ekonomické subjekty, které v rozhodující míře ovlivňují charakter regionu - generují hodnoty, vytvářejí pracovní příležitosti, pozitivně ovlivňují infrastrukturu a v neposlední řadě rovněž podporují i další oblasti společenského života v regionu - sport, kulturu a charitu.

Celkové tržby dvaceti největších podniků v žebříčku činí 53,968 miliard korun, což představuje nárůst o 3,7% oproti předchozímu období. Nejdynamičtěji rostoucí firmou z  TOP listu je překvapivě společnost Jihočeská plynárenská a.s., kde tržby absolutně vzrostly o více než 700 milionů Kč, což představuje téměř 34% růst oproti roku 2000. Vysokou dynamiku růstu tržeb zaznamenaly ve sledovaném období rovněž společnosti ČZ Strakonice (+25,5%), DURA Automotive (+23,8%) a ZVVZ Milevsko (+22,6%).

Ing. Stanislav Štancl
ředitel společnosti

 

Klíčové kritérium

            Jako klíčové kritérium pro sestavení žebříčku firem jsou jako již tradičně tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb za účetní rok 2001. Doplňujícími kritérii hodnocení jsou vytvořený čistý zisk a přidaná hodnota ve sledovaném období. Všechny žebříčky zahrnují dvacet nejlepších firem co se týče absolutně vytvořených hodnot a jako podpůrné informace u dosaženého čistého zisku a přidané hodnoty jsou uvedeny i hodnoty přepočtené na jednoho zaměstnance. Do hodnocení byly zařazeny podniky, které mají sídlo na území Jihočeského kraje, a které v tomto kraji převážně působí. Nebyly hodnoceny finanční instituce (banky, pojišťovny, leasingové a makléřské společnosti). Celkem bylo analyzováno přes 140 podnikatelských subjektů, které zveřejnily své hospodářské výsledky nebo byly ochotny tyto údaje poskytnout organizátorovi projektu. U společností, které již měly zpracovány konsolidované údaje, byly použity tyto konsolidované údaje.

Ing. Petr Gallistl
analytik

JIHOČESKÉ PODNIKY POKRAČUJÍ V RŮSTU

Tabulka č. 1: Hlavní tabulka TOP 20 - největší firmy Jihočeského kraje

            Vítězem pátého ročníku projektu TOP 20 největších firem Jihočeského kraje se po roční přestávce opět stala potravinářská firma MADETA a.s. (dříve Jihočeské mlékárny), která tak navazuje na svá dosavadní vítězství z let 1997-1999. Na druhé místo těsně odsunula strojírenskou firmu ROBERT BOSCH, spol. s.r.o., která byla loňským leaderem. Oba tyto podniky se sídlem v krajském městě překročily druhým rokem tržbami hranici 6 miliard korun. Třetí místo obsadila jako již tradičně Jihočeská energetika, a.s.

            Mezi dvaceti největšími podniky se umístilo šest firem, které se zabývají převážně strojírenskou výrobou. Vedle českobudějovické s.r.o. ROBERT BOSCH (2.místo) se na celkovém čtvrtém místě zabydlela dačická společnost TRW-DAS, a.s., vyrábějící komponenty (řízení, ventily, podvozkové díly) pro motorová vozidla značek Škoda, Volkswagen, Renault a Volvo (tržby 3,3 mld. Kč), páté místo obsadila firma ČZ Strakonice, a.s. (3,2 mld. Kč) a deváté DURA Automotive CZ, s.r.o. z Blatné (vyrábí karosářské díly pro automobilový průmysl) s tržbami 2,1 mld. Kč. Dominantní postavení firem ze strojírenského průmyslu v našem regionu potvrzuje ještě dvanáctým místem KOVOSVIT, a.s. (tržby představují 1,9 mld. Kč) a na patnáctém místě ZVVZ a.s., Milevsko (výroba vzduchotechniky), která utržila 1,8 mld. Kč.

Umístěním na předních "bodovaných" místech potvrzují stabilní postavení v regionu energetické společnosti Jihočeská energetika ("bronzová příčka") a Jihočeská plynárenská (6. místo), společnost SILON z Plané nad Lužnicí (7. místo) a národní podnik BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (8. místo).

Ing. Petr Lukáš
analytik

Další kritéria hodnocení a rámcový vývoj základních ukazatelů

Tabulka č. 2: Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku

Tabulka č. 3: Pořadí firem podle přidané hodnoty

Tabulka č. 4: TOP 20 - vývoj ukazatelů dvaceti největších firem

            Čistý zisk vytvořený 20 největšími podniky Jihočeského kraje činí 2 162 mil. Kč a vytvořená přidaná hodnota byla 11 461 mil. Kč.

            Dle přiložených tabulek je zřejmé, že absolutně nejziskovějším podnikem v kraji je poprvé společnost DURA Automotive CZ, následuje BUDĚJOVICKÝ BUDVAR a WIENERBERGER Cihlářský průmysl (tradičně nejziskovější podniky Jihočeského regionu). Největší přidanou hodnotu vygenerovaly první ROBERT BOSCH, druhá Jihočeská energetika a třetí BUDĚJOVICKÝ BUDVAR. 

 

            V letošním roce jsme opět svůj důraz zaměřili na některé kvalitativní ukazatele a jak ukazují následné přehledy, přinesla tato srovnání některé zajímavé údaje a překvapení.

 

            Vytvořená přidaná hodnota na jednoho zaměstnance za rok 2001 - v závorce pořadí a přidaná hodnota v roce 2000

1. Jihočeská plynárenská 1, 592 mil Kč  (2. místo 1, 327 mil Kč)
2. BUPAK Obaly        1, 465 mil Kč (5. místo    979 mil Kč)
3. WIENERBERGER      1, 424 mil Kč (6. místo   897 mil Kč)
4. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 1, 372 mil Kč (1. místo 1, 408 mil Kč)
5. DURA Automotive  1, 130 mil Kč (3. místo 1, 118 mil Kč)

            Vytvořený čistý zisk na jednoho zaměstnance za rok 2002  - v závorce pořadí a zisk v roce 2000

1. DURA Automotive 588 000 Kč (4.místo   438 000 Kč)
2. BUPAK Obaly       556 000 Kč (6.místo   330 000 Kč)
3. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 489 000 Kč (2.místo   539 000 Kč)
4. WIENERBERGER       416 000 Kč (5.místo   371 000 Kč)
5. Jihočeská plynárenská 331 000 Kč (11.místo 131 000 Kč)

                                                                                                                                  

            Z dosažených výsledků největších firem je patrný poměrně stabilní ekonomický růst,  který je, měřeno kvalitativními ukazateli (v našem případě přidanou hodnotou a čistým ziskem na jednoho zaměstnance), jednoznačně doprovázen odpovídajícím růstem produktivity práce. Pořadí firem podle vytvořeného zisku na jednoho pracovníka zase dokládá skutečnost, že ziskovost hospodaření je jedním z nejklíčovějších ukazatelů především pro zahraniční vlastníky, ale že i podniky s českými vlastníky  (např. GAMA, akciová společnost, LIBRA Electronics, spol. s.r.o.) nebo národní podnik BUDVAR jsou schopny s těmito podniky držet krok.

            Růst vybraných ukazatelů u největších firem v minulém období, který byl ovlivněn celou řadou vnějších i vnitřních faktorů, není sice garancí pro budoucí ekonomický  rozvoj Jihočeského regionu, ale dobrým příslibem pro budoucnost a i pro případné překonání nepříznivých faktorů (zpomalování ekonomického růstu a ekonomická recese exportních teritorií, živelné a jiné pohromy), které mohou mít negativní dopad na zdejší celospolečenský život.

Ing. Petr Gallistl
analytik