TISKOVÁ ZPRÁVA
TOP 20 - 1998
největší firmy Jihočeského kraje

 


České Budějovice, 8.10.1999

    

PROJEKT TOP 20 JIŽNÍ ČECHY ZPRACOVALO ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI CP INVEST, s.r.o.  

 Analytik: Ing. Bohumila Benešová, Ing Petr Gallistl

„Největší firmy Budějovického kraje se v roce 1998 přes celkovou recesi v České republice (HDP –2,7 %) překvapivě dobře rozvíjejí. První dvacítka jihočeských podniků vytvořila v roce 1998 tržby o 6,4 miliardy vyšší než v předcházejícím roce, tj. nárůst o 15,4 %. Celkově bylo dosaženo tržeb 48,1  miliard,  což  přibližně  odpovídá  tržbám  Unipetrolu, a. s. (49,8 mld),“  sdělil ředitel společnosti

CP INVEST Stanislav Štancl.

 

            První místo, stejně jako v předcházejícím ročníku, obsadily Jihočeské mlékárny, a. s. s tržbami téměř 6 miliard a čistým ziskem 15 miliónů. I následující dvě místa zůstala beze změny: druhá JČE, a.s. s tržbami 5,3 miliard, třetí VSB, a. s. s tržbami 4,8 miliard.

 

            Již druhý ročník projektu TOP 20 největších podniků realizovala společnost CP INVEST. „Jako klíčové kritérium pro sestavení žebříčku firem jsou tržby na prodej zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 1998, “ doplnil jednatel Petr Gallistl. Další hodnocení bylo provedeno podle počtu zaměstnanců a vytvořeného čistého zisku.

            Do hodnocení CP INVESTU byly zařazeny akciové společnosti, významné společnosti s ručením omezeným a národní podnik Budějovický Budvar. Nebyly hodnoceny finanční instituce (banky, pojišťovny, makléřské společnosti…). Celkem bylo analyzováno 230 podniků. Do žebříčku byly zařazeny pouze firmy, které zveřejnily své hospodářské výsledky. U významných společností byli přímo kontaktováni odpovědní představitelé daných subjektů.

            Regionálně byly hodnoceny firmy z budoucího Budějovického kraje v souladu se zákonem o vzniku krajů, který vstupuje v platnost 1. 1. 2001 (region bývalého jihočeského kraje bez pelhřimovského okresu).

 

            „První ročník projektu TOP 20 se setkal se značným zájmem odborné i laické veřejnosti, ať už ze strany bank, analytiků či informačních agentur. Budujeme informační společnost a solidní podnikatelské prostředí a  takováto hodnocení k tomu bezesporu významnou měrou příspívají,“ okomentovala předcházející ročník analytička společnosti Bohumila Benešová.

 

            V TOP 20 se nově objevily 3 společnosti: Jednota SD Č. Budějovice, Bupak Obaly, a. s. a Schneider Electric, a. s. Největší nárůst tržeb ve výši 1,48 miliardy realizoval Robert Bosch, s. r. o., což představuje nárůst o 57 %. Z podniků, které se umístily v první dvacítce nejvíce pracovníků zaměstnává VSB, a. s. (2942), nejméně Jihočeská plynárenská, a. s. (273), která se z hlediska tržeb umístila na 8. místě. Srovnáme-li vývoj čistého zisku, největší nárůst proti roku 1997 zaznamenal opět Robert Bosch, s. r. o., jemuž vzrostl čistý zisk o 160,5 mil. Čistý zisk první desítky (hodnoceno dle čistého zisku) stoupl o více než 400 miliónů z hodnoty 1,05 miliardy na téměř 1,5 miliardy Kč, to je nárůst o více než 42 %. Přidaná hodnota se u prvních deseti společností zvýšila o 1,1 miliardy, tj. o 15 %. Celkově je ve 20 největších podnicích zaměstnáno téměř 27 tisíc zaměstnanců, což je srovnatelné např. s OKD, a. s. Ostrava. „Tyto výsledky nelze přeceňovat, ale hodnotíme je rozhodně pozitivně,“ dodal Stanislav Štancl.

 

            Naše společnost CP INVEST, s. r. o. si Vám dovoluje představit 2. ročník projektu TOP 20, jehož cílem je sestavit žebříček 20 největších podniků budoucího Budějovického kraje v závislosti na jejich tržbách. Zákon o vzniku krajů vstupuje v platnost 1. 1. 2001 a jeho podstatou je rozdělení České republiky na 14 krajů. Současné Jižní Čechy tak přijdou o pelhřimovský okres, který se připojí k jihlavskému regionu.

 

            Naším projektem chceme zvýraznit postavení významných podniků budoucího Budějovického kraje, neboť právě tyto podniky určují charakter Budějovického kraje a vytváří pracovní příležitosti, což je aktuální zejména v dnešní době, kdy roste nezaměstnanost.

 

            Projekt TOP 20 zveřejňujeme poměrně pozdě, až v říjnu tohoto roku, neboť v této době již mají podniky k dispozici konsolidovaná účetní data. Tato skutečnost znamená, že výsledky projektu TOP 20 přesněji zobrazují postavení daného podniku než výsledky jiných podobných žebříčků, které byly prezentovány již počátkem léta tohoto roku.

 

            Do našeho hodnocení byly zařazeny akciové společnosti, významné společnosti s ručením omezeným a národní podnik Budějovický Budvar. Nehodnotili jsme finanční instituce (banky, pojišťovny, makléřské společnosti…). Celkem bylo analyzováno 230 podniků se sídlem na území budoucího Budějovického kraje. K získání informací o daných společnostech  bylo využito několika zdrojů. Především to byl Obchodní věstník, v němž mají povinnost všechny společnosti podléhající auditu zveřejňovat své účetní závěrky. Dalším zdrojem byl Internet a dále vlastní databáze naší společnosti (počítačové programy Market Line, Albertina data, ČTK). U významných společností jsme přímo kontaktovali odpovědné představitele daných subjektů.

 

            Jako klíčové kritérium našeho projektu byly zvoleny tržby za účetní rok 1998, a to tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Dalším kritériem byl čistý zisk. U společností, které se umístily v TOP 20 podle tržeb jsme sledovali též počet zaměstnanců. Doplňujícími kritérii byly dále: přidaná hodnota (výkony a prodej zboží po odečtení výkonové spotřeby a nákladů na prodané zboží), vlastní jmění a celková aktiva.

 

            Provedeme-li srovnání loňského a letošního projektu TOP 20 podle tržeb, můžeme konstatovat, že umístění podniků na prvních třech místech se nezměnilo, prim stále zaujímají Jihočeské mlékárny, a. s. následované společnostmi Jihočeská energetika, a. s. a VSB, a. s. O dvě místa si polepšil Robert Bosch, s. r. o., který se umístil na 4. místě, když tržby tohoto podniku za rok 1998 oproti roku 1997 narostly o 57 %. Výraznější nárůsty tržeb oproti roku 1997 můžeme dále zaznamenat u společností VSB, a. s. (40 %), Kovosvit, a. s. (29 %), Strabag, a. s. (30 %), Schneider Electric, a. s. (33 %), Hydro ZZN (96 %), Dura Automotive CZ, s. r. o. (51 %). 20 největších podniků jihočeského regionu celkově dosáhlo tržeb 48,053 miliard, což přibližně odpovídá tržbám Unipetrolu, a. s. (49,947 mld). Z podniků, které se umístily ve dvacítce nejlepších podle tržeb nejvíce pracovníků zaměstnává VSB, a. s. (2942), nejméně Jihočeská plynárenská, a. s. (273), která se z hlediska tržeb umístila na 8. místě. Srovnáme-li vývoj čistého zisku, největší nárůst proti roku 1997 zaznamenal opět Robert Bosch, s. r. o., jemuž vzrostl čistý zisk o 160,5 mil.

 

Tabulka č. 1 – TOP 20 – 1998 – Největší firmy Budějovického kraje

Tabulka č. 2 – Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku

Tabulka č. 3 – Pořadí firem podle počtu zaměstnanců